Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφο ΑΔΤ
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων ετών
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, για τη διεύθυνση κατοικίας
 • Πρόσφατη Βεβαίωση αποδοχών εργασίας
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ λογαριασμού μισθοδοσίας*

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών
 • Αντίγραφο Ε3 των δύο τελευταίων ετών
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για τα δύο τελευταία έτη
 • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ λογαριασμού χρέωσης του μισθώματος*
 • Αντίγραφο ΑΔΤ / Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, του φυσικού προσώπου
 • Τα προσωπικά στοιχεία του / των οδηγού / οδηγών (σε περίπτωση διαφορετικού προσώπου):
  • Αντίγραφο ΑΔΤ
  • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)

ΕΓΓΥΗΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 • Αντίγραφο ΑΔΤ / Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων ετών
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (για τη διεύθυνση κατοικίας)
 • Πρόσφατη Βεβαίωση αποδοχών εργασίας

ΟΕ / ΕΕ

 • Αντίγραφο Ε3 των δύο τελευταίων ετών
 • Πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το ΓΕΜΗ
 • Το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό από το ΓΕΜΗ
 • Αντίγραφο ΑΔΤ/Διαβατηρίου των ομόρρυθμων εταίρων
 • Αντίγραφα των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της Εφορίας των δύο τελευταίων ετών, για τους ομόρρυθμους εταίρους
 • Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης των δύο τελευταίων ετών (εάν υφίστανται)
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ εταιρικού λογαριασμού χρέωσης του μισθώματος*
 • Τα προσωπικά στοιχεία των οδηγών:
  • Αντίγραφο ΑΔΤ
  • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

 • Το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ) από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Τροποποιήσεων από το ΓΕΜΗ.
 • Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης των δύο τελευταίων ετών, επισήμως υπογεγραμμένα
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ εταιρικού λογαριασμού χρέωσης του μισθώματος*
 • Τα προσωπικά στοιχεία των οδηγών:
  • Αντίγραφο ΑΔΤ
  • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)

ΙΚΕ / ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 • Το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ) από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Τροποποιήσεων από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη πτώχευσης, μη λύσεως, μη εκκαθάρισης, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση είτε σε αναγκαστική εκκαθάριση, μη αίτησης για πτώχευση, μη παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ.
 • Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης των δύο τελευταίων ετών, επισήμως υπογεγραμμένα και με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (εφόσον υφίστανται)
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ εταιρικού λογαριασμού χρέωσης του μισθώματος*
 • Τα προσωπικά στοιχεία των οδηγών:
  • Αντίγραφο ΑΔΤ
  • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)

ΑΕ

 • Το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ) από το ΓΕΜΗ.
 • Πιστοποιητικό Τροποποιήσεων από το ΓΕΜΗ.
 • Πρακτικό ΔΣ στο οποίο εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ή ο Δ/νων Σύμβουλος να συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Motoway
 • Οικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης των δύο τελευταίων ετών, επισήμως υπογεγραμμένα και με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή
 • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ εταιρικού λογαριασμού χρέωσης του μισθώματος*
 • Τα προσωπικά στοιχεία των οδηγών:
  • Αντίγραφο ΑΔΤ
  • Δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται)

 

Σημείωση: Για τις περιπτώσεις όπου θα συνυπογράψει εγγυητής, τα επιπλέον στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν, μαζί με τα εταιρικά στοιχεία, είναι:

Για φυσικό πρόσωπο:

 • Αντίγραφο ΑΔΤ / Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των δύο τελευταίων ετών
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (για τη διεύθυνση κατοικίας)

Για νομικό πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα ως ανωτέρω ανάλογα τη μορφή.
 • Αντίγραφο ΑΔΤ/Διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου.

**Εφόσον εγκριθεί το αίτημα Leasing και υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, θα πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό της εντολής χρέωσης του μισθώματος με πάγια εντολή εξόφλησης.