Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η διαδικτυακή σελίδα leasing.motoway.gr και τα περιεχόμενά της αποτελούν ιδιοκτησία και τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρείας Motoway Καμπράνης ΑΕ, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσών 59, 54627 Ελλάδα.

1. Εφαρμογή

1.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής, «Όροι χρήσης») ισχύουν για την επίσκεψη και την από μέρους σας χρήση της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς.

1.2. Η πρόσβαση ή και η χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας υποδηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή της εφαρμογής των Όρων χρήσης μας. Οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται τακτικά τους Όρους χρήσης για πιθανές αλλαγές.

2. Πληροφορίες και ευθύνες

2.1. Οι παρούσες Πληροφορίες έχουν γενικό ενημερωτικό σκοπό και δεν συνιστούν συμβουλές. Η Motoway Καμπράνης ΑΕ θα διατηρεί, σε εύλογο βαθμό πάντα, ορθές και επικαιροποιημένες τις πληροφορίες στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία και στα περιεχόμενά της, εντούτοις δεν εγγυάται περί της απουσίας σφαλμάτων, ελαττωμάτων, κακόβουλου λογισμικού και ιών στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή και στις Πληροφορίες ή και ότι οι πληροφορίες θα είναι ορθές, επικαιροποιημένες και ακριβείς.

2.2. Η Motoway Καμπράνης ΑΕ δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία που απορρέει από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) της Διαδικτυακής τοποθεσίας, καθώς και για τις ζημίες που προξενήθηκαν από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή λόγω οποιασδήποτε ανακρίβειας ή έλλειψης στις Πληροφορίες ή στη Διαδικτυακή τοποθεσία, εκτός και αν η εν λόγω ζημία απορρέει από δόλο ή βαρεία αμέλεια εκ μέρους της Motoway Καμπράνης ΑΕ

2.3. Η Motoway Καμπράνης ΑΕ δεν ευθύνεται για ζημίες που είναι επακόλουθο της χρήσης (ή της αδυναμίας χρήσης) ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με την παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ζημιών που απορρέουν από βλάβη ή καθυστέρηση στη μετάδοση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από υποκλοπή ή παραποίηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από υπολογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη μετάδοση ιών.

2.4. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις ή ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης για συγκεκριμένες ζημίες. Ομοίως, κάποιες από τις δηλώσεις αποποίησης και κάποιοι από τους περιορισμούς ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Στο βαθμό που η Motoway Καμπράνης ΑΕ δεν επιτρέπεται να αποποιηθεί, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ή να περιορίσει τις ευθύνες της, το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της εν λόγω εγγύησης καθώς και η έκταση της ευθύνης της Motoway Καμπράνης ΑΕ θα περιορίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη από το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Συνδεδεμένες τοποθεσίες

3.1. Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες. H Motoway Καμπράνης ΑΕ δεν ευθύνεται για τη χρήση ή το περιεχόμενο των διαδικτυακών τοποθεσιών που παραπέμπουν στην παρούσα τοποθεσία ή οι οποίες συνδέονται από αυτήν. Η Δήλωση απορρήτου και η Πολιτική χρήσης cookies δεν ισχύουν για την όποια συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες ή μέσω αυτών.

4. Δήλωση για την προστασία απορρήτου και τη χρήση cookies

H Motoway Καμπράνης ΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της Διαδικτυακής τοποθεσίας σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου και την Πολιτική χρήσης Cookies.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

5.1. Όλα τα δικαιώματα επί της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας και των Πληροφοριών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην Motoway Καμπράνης ΑΕ ή τους δικαιοπαρόχους της. Επιτρέπεται στους χρήστες να διαβάζουν τη Διαδικτυακή τοποθεσία και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για αποκλειστικά προσωπική τους χρήση, όπως για παράδειγμα, μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή των Πληροφοριών, όπως για παράδειγμα, η αποθήκευση ή η αναπαραγωγή της διαδικτυακής τοποθεσίας της Motoway Καμπράνης ΑΕ (ή μέρους αυτής) σε οποιαδήποτε εξωτερική διαδιαδικτυακή τοποθεσία, χωρίς τη ρητή άδεια της Motoway Καμπράνης ΑΕ. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξαγωγή δεδομένων («Screen-scraping» ή «web-scraping») χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Motoway Καμπράνης ΑΕ. 

5.2. Τα «εμπορικά σήματα» είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Motoway Καμπράνης ΑΕ.

6. Αυτόκλητες ιδέες

6.1. Εάν δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή και υλικά που αποτελούνται είτε από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες είτε άλλα στοιχεία (στο εξής, «Υλικά») στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία ή τα διαβιβάσετε στην Motoway Καμπράνης ΑΕ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο μέσο, η Motoway Καμπράνης ΑΕ δικαιούται να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει και ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά στον μέγιστο βαθμό τα εν λόγω Υλικά και χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε εσάς, και επίσης δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση τήρησης του απορρήτου αναφορικά με τα εν λόγω Υλικά.

6.2. Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης οφείλετε να αποζημιώνετε και να υπερασπίζεστε την Motoway Καμπράνης ΑΕ έναντι κάθε αγωγής, αξίωσης και ευθύνης που ήθελε υποστεί η Motoway Καμπράνης ΑΕ ή που θα προξενηθεί σε αυτήν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή και της εκμετάλλευσης των Υλικών με τρόπο που να καταστρατηγεί τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτου ή να θίγει τη νομιμότητα των δικαιωμάτων τρίτων.

7. Αυτοτέλεια των Όρων

Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι χρήσης είναι ή καταστούν εν μέρει άκυροι, τα μέρη θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τις υπόλοιπες διατάξεις τους, οφείλουν δε να αντικαταστήσουν το άκυρο μέρος των διατάξεων που είναι έγκυρες και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα που προσιδιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκείνα των άκυρων διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό των παρόντων Όρων χρήσης.

8. Ηλεκτρονική επικοινωνία

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διαβιβάζετε στη Motoway Καμπράνης ΑΕ ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Ως εκ τούτου, η Motoway Καμπράνης ΑΕ σάς συνιστά να μην της διαβιβάζετε καμία εμπιστευτική πληροφορία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιλέγετε να διαβιβάσετε τυχόν μηνύματα στη Motoway Καμπράνης ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο ότι μπορεί να υποστούν υποκλοπή, να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

9.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τη Διαδικτυακή τοποθεσία θα μπορούν να βασίζονται στις προστατευτικές για τον καταναλωτή υποχρεωτικές διατάξεις.

9.2. Αρμόδιο για τις διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, περιλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξη και εγκυρότητα αυτών, είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με την επιφύλαξη ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου κατοικίας σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης.

9.3. Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφοράς στην ερμηνεία μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών των παρόντων Όρων χρήσης, υπερισχύει η ελληνική εκδοχή.

 

Η τελευταία τροποποίηση των παρόντων Όρων χρήσης έγινε στις 07/04/2022.