Privacy Policy

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων/Πολιτική Απορρήτου

«Motoway Καμπράνης ΑΕ»

Ι. Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «Motoway Καμπράνης ΑΕ» η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. H παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά όλους όσοι συναλλάσσονται ή αλληλεπιδρούν με την εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο και εφαρμόζεται σε κάθε σημείο φυσικής παρουσίας και εγκατάστασης της εταιρίας, καθώς και σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα, στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών και προϊόντων της με κάθε μέσο.

ΙΙ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρία «Motoway Καμπράνης ΑΕ», email: [email protected], τηλ: (+30) 2310515557, website: leasing.motoway.gr ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email:  [email protected], Καμπράνης Γεώργιος, τηλ. 2310515557.

III. Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο νόμιμο, θεμιτό και διαφανή και η εκάστοτε επεξεργασία γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν γίνεται καμία περεταίρω επεξεργασία που δεν είναι αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι πάντοτε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτούνται. Κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων σας, ενημερώνεστε από την εταιρία με τρόπο σαφή και ακριβή για το σκοπό της συλλογής τους, για το χρόνο επεξεργασίας και διατήρησής τους, για τυχόν τρίτους αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε έναντι της εταιρίας μας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά και για το λόγο αυτό λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Σχετικά με συνδεδεμένες ηλεκτρονικές τοποθεσίες

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους και υπερσυνδέσμους που όταν επιλέγονται από το χρήστη, οδηγούν σε εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες. Η «MotowayΚαμπράνης Α.Ε.»,  δεν ευθύνεται για τη χρήση ή το περιεχόμενο των διαδικτυακών τοποθεσιών που παραπέμπουν στην εν λόγω τοποθεσία κάθε φορά ή για άλλες που συνδέονται με αυτήν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου και πολιτική χρήσης cookies δεν θα ισχύουν για την όποια συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τυχόν λάβει χώρα στις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες ή μέσω αυτών. Κάθε φορά που ο χρήστης θα μεταφέρεται σε περιβάλλον τρίτου, θα πρέπει εκ νέου να παραχωρήσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα θα προβλέπει η πολιτική απορρήτου της εκάστοτε σελίδας.

IV. Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε, νομική βάση της συλλογής και διάρκεια επεξεργασίας

1.    Στοιχεία επικοινωνίας δικά σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο), προκειμένου πιστοποιημένος εκπρόσωπός μας να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες και τις εμπορικές επιλογές/προσφορές που έχετε, με σκοπό να συνάψετε μία σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με την «Motoway Καμπράνης Α.Ε.» και να προτείνει τροποποιήσεις επ’ αυτών βάσει των ενδιαφερόντων σας (προσυμβατικό στάδιο διαμόρφωσης προσφοράς). Τα δεδομένα αυτά, συλλέγονται από εσάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας για επικοινωνία μαζί σας, μέσω συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, μέσω τηλεφώνου, email η μέσω των  μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social media), προκειμένου να απαντήσουμε σε ερωτήματά και αιτήματά σας, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας και σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη  μεταξύ μας συναλλακτική σχέση (προσυμβατικό στάδιο). Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, καθώς και το έννομο συμφέρον μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, να διαμορφώσουμε μία προσφορά για εσάς και κατά συνέπεια να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία και για έξι επιπλέον μήνες.

2.    Σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον έχετε εκδηλώσει ρητώς το ενδιαφέρον σας προς εμάς για την αξιολόγηση της αίτησης που θα έχετε υποβάλλει για σύναψη σύμβασης μίσθωσης οχήματος, θα συλλέξουμε δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, οικονομικά στοιχεία). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς και με δική σας πρωτοβουλία, όπως εσείς τα δηλώνετε, με στόχο την τελική σύναψη και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμφωνία των μερών (προσυμβατικό στάδιο). Νομική βάση είναι η συμμόρφωση με την φορολογική και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία και η εκπλήρωση κάθε νομίμου καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση μας με δικαστική απόφαση, οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις δημόσιας αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών και εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται χρονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

3.    Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ., στοιχεία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου και αντίγραφα αυτών, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, δίπλωμα οδήγησης, πινακίδες οχήματος) προκειμένου να καταρτιστεί και υπογραφεί μεταξύ μας ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης οχήματος. Σκοπός της επεξεργασίας αποτελεί η τελική σύναψη και εν γένει διαχείριση της σύμβασης μίσθωσης και νομική βάση αποτελεί η ίδια η σύμβαση (σύναψη και διαχείριση αυτής). Επίσης τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται με σκοπό η εταιρία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της σχετιζόμενες με τη φορολογική ή ασφαλιστική νομοθεσία, την τήρηση του Κ.Ο.Κ. ή την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης. Δήλωση στοιχείων οδηγού: Αν ο κάτοχος του οχήματος είναι άλλος από το μισθωτή, τότε θα ζητηθούν από τον τελευταίο τα στοιχεία του κατόχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ., στοιχεία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου και αντίγραφα αυτών, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, δίπλωμα οδήγησης). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ενημέρωση των Αρχών σε περίπτωση ατυχήματος ή παράβασης καθώς και η απαραίτητη γνώση της εταιρίας των στοιχείων του αληθινού κατόχου του οχήματός της. Νομική βάση είναι η εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης καθώς και το έννομο συμφέρον της εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής περιουσίας (Στόλος οχημάτων). 

4.    Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα facebook, Instagram κλπ). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, διαφημιστικό υλικό και ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές και εκπτώσεις των προϊόντων μας μέσω email, sms, viber, PushNotifications κ.ά.). Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η ρητήσυγκατάθεσή σας και η εκτέλεση εκ μέρους μας της αποστολής του ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και το έννομο συμφέρον μας που συνίσταται στην προώθηση των πωλήσεών μας.Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι να ανακληθεί η δήλωση συγκατάθεσης εκ μέρους σας, δηλαδή μέχρι να παραληφθεί από την εταιρία σχετικό αίτημά σας.

5.    Δεδομένα σύνδεσης- αναγνώρισης πελάτη για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους (κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό σας και email). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς για το σκοπό εκτέλεσης των ηλεκτρονικών αγορών εκ μέρους σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο κάνετε χρήση των συγκεκριμένων λογαριασμών σύνδεσης στον ιστότοπό μας. Εφόσον έχετε δώσει την ρητή και σαφή συγκατάθεσή σας κατά την δημιουργία του λογαριασμού μέλους, τα παραπάνω δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν α) για έρευνα ικανοποίησης πελατών, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νομικό πλαίσιο.β) Για εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling). H εταιρία μας, θέλοντας να προσφέρει στους πελάτες την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δεδομένα αγορών σας, για την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων και προσφορών. Νομική βάση της επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι η συγκατάθεσή σας.

6.    Δεδομένα σύνδεσης επισκεπτών στον διαδικτυακό μας ιστότοπο (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης). Η εταιρία μας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την λειτουργικότητα της πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε (λινκ για πολιτική cookies). Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

7.    Δεδομένα εικόνας. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που υπάρχει στα φυσικά καταστήματα, στις αποθήκες, στα γραφεία μας και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας και ενδεχομένως θα υπάρχει και σε άλλες εγκαταστάσεις συντήρησης/συνεργεία των οχημάτων που προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων η ασφάλεια προσώπων και αγαθών και η αποτροπή τέλεσης αδικημάτων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται νομίμως για 7 ημέρες.

8.    Κατά τη σύνδεσή σας σε ανοιχτό λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας ή σε συμμετοχή σε δραστηριότητά μας, π.χ. σχόλια, δήλωση ότι σας αρέσει (like) ή κοινοποίηση (share), η εταιρεία μας έχει πρόσβαση στην ταυτότητα κοινωνικής δικτύωσής σας και στα σχετικά στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η πρόσβαση αυτή ορίζεται από τους μηχανισμούς των εφαρμογών και υπηρεσιών των εταιριών κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν.

V. Αποδέκτες Δεδομένων

Η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας. Η εταιρία θα φροντίζει οι εκάστοτε τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία, να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που έχει συμφωνηθεί, αυστηρά υπό τις οδηγίες της εταιρίας μας και με τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού  και να διασφαλίζεται η  προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, φιλοξενίας, υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών ασφάλειας συστημάτων, υπηρεσιών ταχυμεταφορών κ.ο.κ., επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/ νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι κ.ο.κ.). Επίσης η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε Δημόσιες Αρχές προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία, με δικαστικές αποφάσεις, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις τους.

Τέλος, η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, σε περίπτωση  έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων, εφόσον της ζητηθεί σχετικώς.

VI. Διαβίβαση δεδομένων σε Τρίτες Χώρες

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό μόνο εάν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα.

2.Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

3.Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει εξαίρεση που προβλέπει ο Κανονισμός (ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η διαβίβαση είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ.).

VII. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «Motoway Καμπράνης ΑΕ» απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

i)    Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

ii)    Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με το τμήμα προσωπικών δεδομένων.

iii)    Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.

iv)    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν εκφράζετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία (β) όταν θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

v)    Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση έννομο συμφέρον σας.

vi)    Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

vii)    Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η «Motoway Καμπράνης ΑΕ» σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2310515557 .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: [email protected], τηλ 2310515557  .

VIII. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

IX. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η «Motoway Καμπράνης ΑΕ»  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

X. Αναθεώρηση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της εταιρίας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Τελευταία ενημέρωση 07/04/2022